Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Rhaglen Band B Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif - Adroddiad Ymgysylltu â'r Gymuned: Ysgol Gynradd Plasyfelin.'

  • Cynghorydd James Pritchard - Personal - Datganodd y Cynghorydd J. Pritchard fuddiant personol, sef ei fod yn Llywodraethwr a Benodwyd gan yr Awdurdod Lleol yn Ysgol Gynradd Plasyfelin. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod a gallai gymryd rhan lawn yn y ddadl a’r pleidleisio.
  • Cynghorydd Shayne Cook - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd S. Cook fuddiant personol, sef ei fod yn Llywodraethwr a Benodwyd gan yr Awdurdod Lleol yn Ysgol Gynradd Plasyfelin a bod ganddo fuddiant personol a rhagfarnus sef bod ei ferch yn dechrau yn y feithrinfa ym Mhlasyfelin ym mis Ebrill ac, felly, byddai'n gadael y cyfarfod pan fyddai'r mater yn cael ei ystyried ac ni chymerai unrhyw ran yn y ddadl na'r pleidleisio.