Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mawrth, 7fed Tachwedd, 2023 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio

9. Cofrestr a Strategaeth Adeiladau Rhestredig mewn Perygl.

  • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. McConnell ddatgan buddiant personol ar eitem 9 ar yr agenda gan ei bod yn Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Rhiw'r Perrai.

Meeting:  Dydd Mawrth, 21ain Tachwedd, 2023 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd

4. Taliadau Cyfrif Refeniw Tai 2024/2025

  • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal and Prejudicial - Fe wnaeth y Cynghorydd A. McConnell ddatgan buddiant personol a rhagfarnus ar eitem 4 ar yr agenda am ei fod yn Ddeiliad Contract Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Meeting:  Dydd Mercher, 22ain Tachwedd, 2023 5.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

4. Adroddiad Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer 2024/25.

  • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal - Datganwyd buddiant personol sef ei fod yn ymwneud â thâl yr Aelod ei hun. Gan fod y buddiant yn bersonol yn unig, arhosodd yr Aelod yn y cyfarfod a chymerodd ran yn yr eitem.

Meeting:  Dydd Mercher, 29ain Tachwedd, 2023 5.00 pm - Cyngor

6. Adolygiad Cymunedol – Cynigion Drafft.

  • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. McConnell ddatgan buddiant personol gan ei bod yn Aelod o Gyngor Cymuned. Gan fod y buddiant yn un personol yn unig, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2024 5.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

4. Cefnogi’r gwaith o ran mynediad electronig yr Aelodau at wybodaeth a defnyddio Band Eang.

  • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. McConnell ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais. d vote.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2024 5.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

5. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol –2024/2025.

  • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. McConnell ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais. d vote.