Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 18fed Mawrth, 2021 5.00 pm - Cyngor

4. Hawliad Y Cyn-Brif Weithredwr I'r Tribiwnlys Cyflogaeth.

  • Cynghorydd Wynne David - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Wynne David fuddiant personol a rhagfarnus ar sail y gŵyn a wnaeth y cyn-Brif Weithredwr i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ym mis Rhagfyr 2019, a achosodd ofid mawr i’r Cyng. David. Cafodd y gŵyn ei gwrthod ac ni ymchwiliwyd iddi, ond o ganlyniad teimlai’r Cyng. David ragfarn yn erbyn Mr O Sullivan a gadawodd y cyfarfod ar yr adeg hon.

Meeting:  Dydd Llun, 22ain Mawrth, 2021 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Addysg

7. Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif - Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod.

  • Cynghorydd Wynne David - Personal and Prejudicial - Gan fod Is-Lywydd Clwb Rygbi Penallta’n berthynas ac yn ffrind agos, a’i fab hefyd wedi ysgrifennu llythyr yn cefnogi barn rhai o’r gwrthwynebwyr, gadawodd y Cyng. W David y cyfarfod pan gafodd yr eitem ei thrafod.

Meeting:  Dydd Llun, 22ain Tachwedd, 2021 5.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

4. Adroddiad Drafft Panel Taliadau Annibynnol Cymru 2022/23.

  • Cynghorydd Wynne David - Personal - Fe wnaeth ddatgan buddiant personol yn unig gan fod y mater yn ymwneud â Thaliadau Cydnabyddiaeth Aelodau yr oedd gollyngiad yn bodoli eisoes ar ei gyfer yn y Cod i Aelodau.