Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 23ain Chwefror, 2023 5.00 pm - Cyngor

5. Cynigion Cyllideb 2023/24.

  • Cynghorydd Robert Edward Chapman - Personal - Datganodd y Cynghorydd R. Chapman fuddiant personol gan ei fod yn Gadeirydd Pwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Fochriw.

Meeting:  Dydd Mercher, 12fed Ebrill, 2023 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

8. Rhif Cais. 22/0997/NCC - Austin Grange, Maes Glas South UL, Caerffili, CF83 1LN.

  • Cynghorydd Robert Edward Chapman - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd R. Chapman fuddiant personol a rhagfarnus gan fod aelod o'r teulu yn gweithio i'r ymgeisydd. Gadawodd y cyfarfod tra roedd y cais yn cael ei drafod.

Meeting:  Dydd Mercher, 19eg Ebrill, 2023 5.00 pm - Cyngor

3. Terfyniad Gwirfoddol Arfaethedig o Gontract Menter Cyllid Preifat Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

  • Cynghorydd Robert Edward Chapman - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd R. Chapman ddatgan buddiant personol oherwydd bod ei wyres yn mynychu Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Meeting:  Dydd Mercher, 16eg Awst, 2023 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Rhif y cais. 22/0072/FULL - Tir ar Gyfeirnod Grid 311809 189556, Ffordd Ifor, Abertridwr

  • Cynghorydd Robert Edward Chapman - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd R. Chapman fuddiant personol a rhagfarnus am fod aelod agos o'r teulu yn gweithio i'r ymgeisydd. Gadawodd y cyfarfod wrth i'r cais gael ei drafod ac ni chymerodd ran yn y ddadl na'r bleidlais.

Meeting:  Dydd Mawrth, 21ain Tachwedd, 2023 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd

4. Taliadau Cyfrif Refeniw Tai 2024/2025

  • Cynghorydd Robert Edward Chapman - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd R. Chapman ddatgan buddiant personol yn unig gan fod aelod agos o'r teulu yn Ddeiliad Contract Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili..

Meeting:  Dydd Mercher, 29ain Tachwedd, 2023 5.00 pm - Cyngor

6. Adolygiad Cymunedol – Cynigion Drafft.

  • Cynghorydd Robert Edward Chapman - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd R. Chapman ddatgan buddiant personol gan ei fod yn Aelod o Gyngor Cymuned. Gan fod y buddiant yn un personol yn unig, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.