Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 19eg Mai, 2022 5.30 pm - Cyngor

20. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - 2022-23 - Cyflogau a Lwfansau.

  • Cynghorydd Colin Peter Mann - Personal - Datganodd pob Cynghorydd fuddiant personol gan fod yr adroddiad yn ymwneud â thalu cyflogau a lwfansau i aelodau etholedig.

Meeting:  Dydd Iau, 23ain Chwefror, 2023 5.00 pm - Cyngor

5. Cynigion Cyllideb 2023/24.

  • Cynghorydd Colin Peter Mann - Personal - Datganodd y Cynghorydd C. Mann fuddiant personol gan ei fod yn Aelod o Bwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Llanbradach.

Meeting:  Dydd Mawrth, 28ain Chwefror, 2023 5.30 pm - Cyd-bwyllgor Craffu

3. Terfyniad Gwirfoddol Arfaethedig o Gontract Menter Cyllid Preifat Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

  • Cynghorydd Colin Peter Mann - Personal - Datganodd y Cynghorydd C. Mann fuddiant personol fel Llywodraethwr a benodwyd gan yr Awdurdod Addysg Lleol ar gyfer Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Gan fod y buddiant yn un personol yn unig, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod a chymerodd ran lawn yn y ddadl a'r bleidlais.