Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mawrth, 1af Chwefror, 2022 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio

7. Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023.

  • Cynghorydd Shayne Cook - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd S. Cook fuddiant personol a rhagfarnus o ran Eitem 7 ar yr Agenda – Taliadau Cyfrif Refeniw Tai 2022/2023 – gan fod aelod o'r teulu yn denant i'r Cyngor. Ni chymerodd y Cynghorydd S. Cook, a oedd yn bresennol fel aelod Cabinet, unrhyw ran yn y ddadl ar yr eitem hon.

Meeting:  Dydd Mercher, 9fed Chwefror, 2022 10.30 am - Cabinet

5. Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023.

  • Cynghorydd Shayne Cook - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cyng. S. Cook gysylltiad personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem Agenda Rhif 5 - Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023 sef bod ei gefnder yn denant i'r Cyngor, ac felly byddai'n gadael y cyfarfod pan fyddai'r mater yn cael ei ystyried, ac ni fydd yn cymryd rhan yn y ddadl a'r bleidlais.

Meeting:  Dydd Iau, 19eg Mai, 2022 5.30 pm - Cyngor

20. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - 2022-23 - Cyflogau a Lwfansau.

  • Cynghorydd Shayne Cook - Personal - Datganodd pob Cynghorydd fuddiant personol gan fod yr adroddiad yn ymwneud â thalu cyflogau a lwfansau i aelodau etholedig.