Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Hydref, 2021 10.30 am - Cabinet

9. Canlyniad Ymgynghoriad Cyhoeddus Neuadd Gymunedol Arfaethedig yn Nhŷ Sign, Rhisga.

  • Cynghorydd Nigel George - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Nigel George fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd ei fod ar Bwyllgor Canolfan Gymunedol Channel View yn ogystal â Grwpiau Cymunedol eraill yn yr ardal ac o'r herwydd gadawodd y cyfarfod pan gafodd y mater ei ystyried ac ni chymerodd unrhyw ran yn y ddadl na'r bleidlais.

Meeting:  Dydd Mercher, 9fed Chwefror, 2022 10.30 am - Cabinet

5. Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023.

  • Cynghorydd Nigel George - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cyng. N. George fuddiant personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem Agenda Rhif 5 - Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023 sef bod ganddo denantiaeth garej gyda'r awdurdod, ac felly byddai'n gadael y cyfarfod pan fyddai'r mater yn cael ei ystyried, ac ni fydd yn cymryd rhan yn y ddadl a'r bleidlais.

Meeting:  Dydd Iau, 19eg Mai, 2022 5.30 pm - Cyngor

20. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - 2022-23 - Cyflogau a Lwfansau.

  • Cynghorydd Nigel George - Personal - Datganodd pob Cynghorydd fuddiant personol gan fod yr adroddiad yn ymwneud â thalu cyflogau a lwfansau i aelodau etholedig.