Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 10fed Chwefror, 2021 10.30 am - Cabinet

8. Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2021/2022.

 • Cynghorydd Nigel George - Personal - Datganodd y Cynghorydd N. George fuddiant personol yn eitem gan ei fod yn rhentu garej sy'n eiddo i'r Cyngor, ond roedd yn gallu aros a chymryd rhan yn ystod ei ystyriaeth.

Meeting:  Dydd Mercher, 7fed Ebrill, 2021 10.30 am - Cabinet

10. Band B y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif – Cynnig Cam 2 ar gyfer Ysgol Gynradd Plasyfelin.

 • Cynghorydd Shayne Cook - - Datganodd y Cynghorydd S. Cooke fuddiant personol yn Eitem fel Llywodraethwr Awdurdod Lleol yr Ysgol, ond roedd modd iddo aros yn y cyfarfod a chymryd rhan lawn.

Meeting:  Dydd Mercher, 7fed Ebrill, 2021 10.30 am - Cabinet

7. Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif – Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod.

 • Cynghorydd Mrs Lisa Phipps - - Cyhoeddodd y Cynghorydd L. Phipps fuddiant personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem 7 ar yr Agenda – Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif – Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod gan fod plentyn i ffrind agos yn chwarae i Glwb Rygbi Penallta, a gadawodd y cyfarfod ar gyfer yr eitem honno.

Meeting:  Dydd Mercher, 21ain Ebrill, 2021 10.30 am - Cabinet

5. Cynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) 2021-2022.

 • Cynghorydd Mrs Lisa Phipps - - Datganodd y Cynghorydd L. Phipps fuddiant personol yn Eitem fel Cyfarwyddwr Bwrdd Cwmni a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer y GCA ac roedd yn gallu aros yn y cyfarfod a chymryd rhan lawn.
 • Cynghorydd Ross Whiting - - Datganodd y Cynghorydd R. Whiting fuddiant personol yn Eitem 5 ar yr Agenda – Cynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) 2021-2022 fel aelod o’r Cyd-grŵp Gweithredol a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer y GCA ac roedd yn gallu aros yn y cyfarfod a chymryd rhan lawn.
 • Cynghorydd Shayne Cook - - Datganodd y Cynghorydd S. Cook fuddiant personol yn Eitem fel Cyfarwyddwr Bwrdd Cwmni a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer y GCA ac roedd yn gallu aros yn y cyfarfod a chymryd rhan lawn.

Meeting:  Dydd Mercher, 21ain Ebrill, 2021 10.30 am - Cabinet

8. Bwrdd Adfywio – Cynigion Prosiect.

 • Cynghorydd Shayne Cook - - Datganodd y Cynghorydd S. Cook fuddiant personol a rhagfarnol yn Eitem 8 ar yr Agenda – Bwrdd Adfywio – Cynigion Prosiect gan fod perthynas yn cael ei gyflogi gan Coffi Vista a gadawodd y cyfarfod yn ystod ei ystyriaeth.

Meeting:  Dydd Mercher, 7fed Gorffennaf, 2021 10.30 am - Cabinet

10. Neuadd Gymunedol Arfaethedig yn Nhŷ Sign, Rhisga.

 • Cynghorydd Nigel George - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd N. George fuddiant personol a rhagfarnus yn Eitem Rhif 10 ar yr Agenda gan fod y Fwrdeistref Sirol wedi'i benodi hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor ar gyfer Canolfan Gymunedol Trem y Sianel, ac yntau hefyd yn Aelod o Bwyllgor y Parc Sglefrio a Chaffi Cymunedol TLC yn Rhisga. Gadawodd y cyfarfod pan gafodd yr eitem ei hystyried.
 • Cynghorydd Ross Whiting - Personal - Datganodd y Cynghorydd R. Whiting fuddiant personol yn Eitem Rhif 10 yn unig ar yr Agenda gan fod y Fwrdeistref Sirol wedi'i benodi'n Aelod o'r Pwyllgor ar gyfer Canolfan Gymunedol Trem y Sianel yn Rhisga. Arhosodd yn y cyfarfod pan gafodd yr eitem ei hystyried.

Meeting:  Dydd Mercher, 15fed Medi, 2021 10.30 am - Cabinet

6. Prosbectws a Chynllun Datblygu Rhaglenni Llywodraeth Cymru (PDP).

 • Lisa Lane - Personal and Prejudicial - Datganodd Lisa Lane (Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd a Swyddog Monitro) fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd bod aelod o'i theulu'n gweithio i'r cwmni adeiladu y cyfeiriwyd ato yn yr adroddiad a gadawodd y cyfarfod pan drafodwyd yr eitem.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Hydref, 2021 10.30 am - Cabinet

6. Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif Band B - Diweddariad ar Gam 2.

 • Cynghorydd James Pritchard - Personal - Datganodd y Cynghorydd Prichard fuddiant person oherwydd ei fod yn Llywodraethwr a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol yn Ysgol Gynradd Plasyfelin, felly nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod a gallai gymryd rhan lawn yn y ddadl a phleidleisio. Datganodd y buddiant hwn hefyd mewn Cyfarfod Datblygu Perfformiad a gynhaliwyd ar 8 Medi 2021
 • Cynghorydd Shayne Cook - Personal - Datganodd y Cynghorydd Cook fuddiant personol oherwydd ei fod yn Llywodraethwr a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol yn Ysgol Gynradd Plasyfelin, felly nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac y gallai gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r Bleidlais.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Hydref, 2021 10.30 am - Cabinet

9. Canlyniad Ymgynghoriad Cyhoeddus Neuadd Gymunedol Arfaethedig yn Nhŷ Sign, Rhisga.

 • Cynghorydd Nigel George - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Nigel George fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd ei fod ar Bwyllgor Canolfan Gymunedol Channel View yn ogystal â Grwpiau Cymunedol eraill yn yr ardal ac o'r herwydd gadawodd y cyfarfod pan gafodd y mater ei ystyried ac ni chymerodd unrhyw ran yn y ddadl na'r bleidlais.
 • Cynghorydd Ross Whiting - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Ross Whiting fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd ei fod ar Bwyllgor Canolfan Gymunedol Channel View ac o'r herwydd gadawodd y cyfarfod pan ystyriwyd y mater ac ni chymerodd unrhyw ran yn y ddadl na'r bleidlais.