Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mawrth, 17eg Tachwedd, 2020 5.00 pm - Cyngor

13. Rhyddid y Fwrdeistref - y Lleng Brydeinig Frenhinol.


Meeting:  Dydd Mawrth, 19eg Ionawr, 2021 5.00 pm - Cyngor

12. Datganiad Technegol Rhanbarthol ar gyfer Gweithgor Agregau Rhanbarthol y De (SWRAWP), ail adolygiad.

  • Cynghorydd Brenda Miles - Personal - Mae aelod o’r teulu’n rhedeg chwarel yn ardal y rhanbarth ac felly gallai’r adolygiad effeithio arno.

Meeting:  Dydd Mercher, 24ain Chwefror, 2021 5.00 pm - Cyngor

5. Cynigion y Gyllideb ar gyfer 2021/22 a'r Rhagolwg Ariannol Tymor Canolig.

  • Cynghorydd Adrian Hussey - Personal - Buddiant personol fel aelod o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – arhosodd yn y cyfarfod.
  • Cynghorydd Colin Elsbury - Personal - Buddiant personol fel aelod o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – arhosodd yn y cyfarfod.
  • Cynghorydd D. Tudor Davies - Personal - Buddiant personol fel aelod o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – arhosodd yn y cyfarfod.

Meeting:  Dydd Iau, 18fed Mawrth, 2021 5.00 pm - Cyngor

4. Hawliad Y Cyn-Brif Weithredwr I'r Tribiwnlys Cyflogaeth.

  • Cynghorydd David Vincent Poole - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Poole fuddiant personol a rhagfarnus am ei fod wedi rhoi tystiolaeth i’r Person Annibynnol Dynodedig fel rhan o’r broses ymchwilio mewnol.
  • Cynghorydd Wynne David - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Wynne David fuddiant personol a rhagfarnus ar sail y gŵyn a wnaeth y cyn-Brif Weithredwr i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ym mis Rhagfyr 2019, a achosodd ofid mawr i’r Cyng. David. Cafodd y gŵyn ei gwrthod ac ni ymchwiliwyd iddi, ond o ganlyniad teimlai’r Cyng. David ragfarn yn erbyn Mr O Sullivan a gadawodd y cyfarfod ar yr adeg hon.

Meeting:  Dydd Mawrth, 13eg Ebrill, 2021 5.00 pm - Cyngor

9. Cytundeb Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Cysylltiedig, Cystadleuol, Gwydn - Cyflwyniad

  • Cynghorydd Andrew Whitcombe - Personal - Datganodd y Cynghorydd Andrew Whitcombe fuddiant personol fel Aelod o Gydbwyllgor Craffu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
  • Cynghorydd Mrs Philippa Marsden - Personal - Datganodd y Cynghorydd Marsden fuddiant personol dim ond fel Aelod o Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Byrddau cysylltiedigrds.
  • Cynghorydd Sean Morgan - Personal - Datganodd y Cynghorydd Sean Morgan fuddiant personol dim ond fel Aelod o Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Byrddau cysylltiedig.

Meeting:  Dydd Mawrth, 27ain Gorffennaf, 2021 5.00 pm - Cyngor

3. Ffurfio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent.

  • Cynghorydd D. Tudor Davies - Personal - Councillor T. Davies declared a personal interest in that he is the County Borough appointed representative of the South Wales Fire and Rescue Authority to the Gwent Public Services Board as such there was no requirement for him to leave the meeting