Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Cais Rhif. 20/0702/FULL - Fferm Gelliargwellt Uchaf, Gelligaer Road, Gelligaer, Hengoed CF82 8FY.'

  • Cynghorydd Brenda Miles - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd B. Miles fuddiant personol a rhagfarnus gan fod aelod o’r teulu yn berchen ar dir sy’n cael ei brydlesu ar gyfer chwarela (h.y. yr aelod o’r teulu yw’r landlord) ac mae'n gallu cael ei ystyried yn gystadleuydd i’r ymgeisydd. Gadawodd y cyfarfod pan drafodwyd y cais ac ni chymerodd unrhyw ran yn y ddadl na'r penderfyniad.