Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

 

 

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 30 Ionawr 2024. pdf icon PDF 259 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.     Cymorth I Ddisgyblion Sy’n Methu A Mynychu’r Ysgol (Sef Tiwtora Gartref Gynt – 21 Chwefror 2024;

  1. Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw'r Awdurdod Cyfan (Mis 9) - 27 Chwefror 2024;
  2. Y Diweddaraf ar Gronfeydd Wrth Gefn - 27 Chwefror 2024.

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 11 Mawrth 2024.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

 

 

7.

Rhaglen Band B Cymunedau Dysgu Cynaliadwy - Adroddiad Gwrthwynebiadau Statudol: Ysgol y Lawnt ac Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf. pdf icon PDF 422 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018 - Adroddiad Gwrthwynebiadau Statudol: Cynnig i Gau Ysgol Fabanod Cwm Glas. pdf icon PDF 279 KB

9.

Pwysau'r Gaeaf. pdf icon PDF 358 KB

10.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg - Adroddiad Blynyddol. pdf icon PDF 290 KB

Dogfennau ychwanegol: