Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

 

 

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2023. pdf icon PDF 249 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.     Rhaglen Band B Cymunedau Dysgu Cynaliadwy - Adroddiad Ymgynghori: Cynnig Ysgol y Lawnt ac Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf – 13 Rhagfyr 2023;

2.     Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018 - Adroddiad Ymgynghori: Cynnig i Gau Ysgol Fabanod Cwm Glas – 13 Rhagfyr 2023;

3.     Pecyn Cymorth Gofalu am Gaerffili i Deuluoedd sy'n Gymwys i Gael Prydau Ysgol Am Ddim – 17 Ionawr 2024;

4.     Datblygu Cartref Plant Newydd – 17 Ionawr 2024.

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 29 Ionawr 2024.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

 

 

7.

Diweddariad ar Gynnydd a Gwerthusiad Gofalu am Gaerffili a'r Cynllun Gwirfoddoli i Weithwyr pdf icon PDF 474 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Deilliannau Cyfnod Allweddol 4 2023 pdf icon PDF 565 KB

9.

Ysgolion Iach ar Fepio pdf icon PDF 152 KB