Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

 

 

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 17 Hydref 2023. pdf icon PDF 267 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 25 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.     Adroddiad Blynyddol ar Gwynion Corfforaethol a ddaeth i law ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023 – 15 Tachwedd 2023.

2.     Cynllun Corfforaethol (gan Gynnwys Amcanion Llesiant) 2023-2028 – 15 Tachwedd 2023.

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 27 Tachwedd 2023.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

 

 

7.

Cynnig Band B Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy - Ysgol y Lawnt/Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf. pdf icon PDF 427 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy - Cynnig i Gau Ysgol Fabanod Cwm Glas. pdf icon PDF 278 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai ar gyfer 2022/23. pdf icon PDF 280 KB

Dogfennau ychwanegol: