Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

 

 

3.

Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 12 Mawrth 2024. pdf icon PDF 244 KB

4.

Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 20 Mawrth 2024. pdf icon PDF 234 KB

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.     Rhaglen Band B Cymunedau Dysgu Cynaliadwy – Adroddiad Gwrthwynebiadau Statudol: Ysgol Y Lawnt Ac Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf. – 3 Ebrill 2024;

2.     Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018 - Adroddiad Gwrthwynebiadau Statudol: Cynnig I Gau Ysgol Fabanod Cwm Glas – 3 Ebrill 2024;

3.     Bwrdd Ôl-16, Un Rhyw a Lleoedd Dros Ben - Argymhellion Pellach i'r Cabinet – 3 Ebrill 2024;

4.     Blaenoriaethau'r Fforwm Ieuenctid – 1 Mai 2024;

5.     Addasu Cronfeydd wrth Gefn Wedi'u Clustnodi’r Gwasanaethau Cymdeithasol – 1 Mai 2024.

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Gwener 17 Mai 2024.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

8.

Trosolwg o sut mae'r GCA yn cefnogi Awdurdod Lleol (ALl) Caerffili i gyflawni ei Swyddogaeth Gwella Ysgolion. pdf icon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Crynodeb o Ganlyniadau Arolygu Estyn o dan y Fframwaith Arolygu Cyffredin (FfAC) newydd - Ionawr 2022 i Fawrth 2024. pdf icon PDF 315 KB

10.

Ffederasiwn Ysgolion. pdf icon PDF 184 KB

11.

Diogelu. pdf icon PDF 178 KB