Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

3.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

4.

Rhaglen Waith y Dyfodol Pwyllgor Craffu Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol. pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.     Blaenoriaethau’r Fforwm Ieuenctid – 14 Mehefin 2023;

2.     Cynnig Band B Cymunedau Cynaliadwy Ar Gyfer Dysgu - Diweddariad Ar Uned Cyfeirio Disgyblion, Pontllan-Fraith (Canolfan Ar Gyfer Dysgwyr Agored I Niwed) – 14 Mehefin 2023;

3.     Taliad Atodol Ar Gyfer Cartrefi Gofal Preswyl/Nyrsio I Gyfrannu At Gostau Uwch Amwynderau A Chostau Bwyd  - 28 Mehefin 2023;

4.   Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy - Band B - Cynnig Cam 3 – 28 Mehefin 2023;

5.   Diwygiadau I Gytundeb Cydweithio Ac Aelodau Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-Ddwyrain Cymru  - 12 Gorffennaf 2023;

6.     Adroddiadau Diogelu Corfforaethol Blynyddol – 2022-2023 – 12 Gorffennaf 2023;

7.     Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim Yn Ystod Gwyliau'r Ysgol – Gwyliau'r Haf 2023 – 12 Gorffennaf 2023;

8.  Cyfleoedd Dydd – 26 Gorffennaf 2023.

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 11 Medi 2023.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

 

 

6.

Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018 - Cynnig ar gyfer cau Ysgol Fabanod Cwm Glas. pdf icon PDF 139 KB

7.

Diweddariad ar gynnydd o ran camau gweithredu lleihau pobl ifanc nad ydyn nhw mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) a materion arwyddocaol cyfredol. pdf icon PDF 291 KB