Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Jones 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ac Adfywio a gynhaliwyd ar 26 Medi 2023. pdf icon PDF 228 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1. Adroddiad Diwedd Blwyddyn 2022/23 - Asesiad Perfformiad Corfforaethol       20fed Medi 2023;

2. Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth Y Du – Trosglwyddo Prosiectau –   20fed Medi 2023.

 

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Andrea Jone, 01443 864420, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 6ed Tachwedd 2023

 

7.

Rhybudd o Gynnig – Safon Balchder mewn Cyn-filwyr. pdf icon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

8.

Prif Gynllun Drafft Coed Duon. pdf icon PDF 309 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cofrestr a Strategaeth Adeiladau Rhestredig mewn Perygl. pdf icon PDF 362 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Model Rheoli Canol Trefi Diwygiedig – Adroddiad Diweddaru. pdf icon PDF 373 KB

Dogfennau ychwanegol: