Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Jones 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

4.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ac Adfywio. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

1.    Polisi Trais yn y Gweitle;

2.    Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2022-2023;

3.    Newidiadau Arfaethedig i Weithrediad Cronfa Deddf yr Eglwys yng Nghymru a'r Grantiau Bychain i Gronfa'r Sector Gwirfoddol;

4.    Mwstro Tîm Caerffili;

5.    George Street, Cwmcarn – Cynllun Waliau Cefn;

6.    Alldro Cyllideb Refeniw Dros Dro ar gyfer 2022/23.

 

 

 

* Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Andrea Jones, 01443 864420, erbyn 10.00am ar ddydd Llun, 25ain Medi 2023.

 

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

6.

Cronfa Ffyniant y DU – Adroddiad Diweddaru Monitro 6 Mis pdf icon PDF 453 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Arddangosiad o Fy Nghaerffili – Ateb Mewnrwyd CBSC