Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Jones 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Tai a’r Amgylchedd a gynhaliwyd ar 19 Medi 2023. pdf icon PDF 236 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd. pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Strategaeth Datblygu A Llywodraethu - ‘Adeiladu Gyda’n Gilydd’ – 20fed Medi 2023;

2.    Strategaeth Datblygu A Llywodraethu - ‘Adeiladu Gyda’n Gilydd’ – 20fed Medi 2023;

3.    Adroddiad Diwedd Blwyddyn 2022/23 - Asesiad Perfformiad Corfforaethol – 20fed Medi 2023;

4.    Adroddiad Blynyddol 2022/23 - Gorfodi Diogelu'r Cyhoedd – 20fed Medi 2023;

5.    Ailddatblygu Hen Safle Ysgol Gyfun Oakdale gan Cartrefi Caerffili – 18fed Hydref 2023;

6.    Cartrefi Caerffili – Ailddatblygu Tŷ Darran – 18fed Hydref 2023;

7.    Cydweithrediad Ffordd Goedwig Cwmcarn gyda Chyfoeth Naturiol Cymru – Adolygu Cytundeb a’r Camau Nesaf – 18fed Hydref 2023;

8.    Adolygiad Diogelwch y B4251 Ynysddu i Wyllie – 18fed Hydref 2023;

9.    Ailgylchu wedi'i Halogi Proses – 18fed Hydref 2023;

10.  Ness Tar a Hen Safleoedd Gwaith Brics Wern-ddu, Caerffili – Adroddiad Opsiynau Cyflenwi – 18fed Hydref 2023.

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Andrea Jones, 01443 864420, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 30 ain Hydref 2023.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

7.

Gweithredu Strategaeth Chwaraeon a Hamdden Egnïol (SARS) pdf icon PDF 272 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Adolygu Rheoli Gwastraff gan Archwilio Cymru pdf icon PDF 441 KB

Dogfennau ychwanegol: