Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Jones 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Arbennig Tai a'r Amgylchedd a gynhaliwyd ar 26ain Mawrth 2024. pdf icon PDF 170 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwllgor Craffu Tai a'r Amgylchedd. pdf icon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Canolfan Hamdden Pontllan-fraith – 20fed Mawrth 2024;

2.    Newidiadau i Wasanaethau Gwastraff Masnachol a Pholisïau Codi Tâl – 20fed Mawrth 2024;

3.    Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai 2024/25 – 3ydd Ebrill 2024;

4.    Polisi Adnewyddu ac Addasu Tai yn y Sector Preifat – 3ydd Ebrill 2024;

5.    Adnewyddu Cerbydau Casglu Sbwriel Pecyn Deuol – 3ydd Ebrill 2024.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Andrea Jones, 01443 873575, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 29ain Ebrill 2024.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Adroddiad Terfynol y Grŵp Gorchwyl a Gorffen sy’n Adolygu Polisi Parcio Preswylwyr pdf icon PDF 232 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Strategaeth Dros Dro ar gyfer Atal Trais Difrifol ar gyfer Gwent 2024-25. pdf icon PDF 258 KB

Dogfennau ychwanegol: