Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd am y flwyddyn nesaf.

2.

I ethol Is-Gadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn i ddod.

3.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

 

 

5.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 18 Ebrill 2023. pdf icon PDF 358 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

 

 

 

6.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 202 KB

7.

Diweddariad ar lafar gan Swyddfa Archwilio Cymru. pdf icon PDF 230 KB

8.

Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol 2022/23 pdf icon PDF 254 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2022/23. pdf icon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol (mis Mai 2023) - Diweddariad pdf icon PDF 222 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Diweddariad ar Gynnydd Argymhelliad y Rheoleiddiwr ar gyfer Gwella pdf icon PDF 251 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adroddiad Archwilio Cymru - Digartrefedd - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili pdf icon PDF 348 KB

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol: -

 

13.

Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000. pdf icon PDF 206 KB

14.

Datganiadau Swyddogion o Anrhegion a Lletygarwch rhwng Ionawr a Mawrth 2022. pdf icon PDF 232 KB

15.

Ffurflenni Cofrestru Buddion Cyflogeion 2022/23 pdf icon PDF 275 KB

16.

Cofnodion y Panel Llywodraethu Corfforaethol. pdf icon PDF 201 KB

* Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00am ar ddydd Mawrth, 11 Gorffennaf 2023.