Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 12 Medi 2023. pdf icon PDF 359 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhaglen ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 405 KB

6.

Adroddiad Blynyddol ar Gwynion Corfforaethol a ddaeth i law ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 2023. pdf icon PDF 260 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Gwasanaethau Archwilio Mewnol - Diweddariad ar Gynnydd 2023/24. pdf icon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad Chwarter 2 y Gofrestr Risgiau Corfforaethol. pdf icon PDF 222 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol

9.

Datganiadau Swyddogion o Roddion a Lletygarwch mis Gorffennaf i fis Medi 2023. pdf icon PDF 236 KB

* Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00am ar ddydd Mawrth, 7fed Tachwedd 2023.