Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 11 Hydref 2022. pdf icon PDF 369 KB

4.

Arbennig Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 10 Ionawr 2023. pdf icon PDF 265 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

 

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 212 KB

6.

Diweddariad ar lafar gan Swyddfa Archwilio Cymru.

7.

Gwasanaethau Archwilio Mewnol - Diweddariad Cynnydd pdf icon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Diweddariad pdf icon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynigion y Rheoleiddiwr ar gyfer Gwella - Diweddariad Cynnydd pdf icon PDF 254 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diweddariad Chwe Mis ar Gwynion Corfforaethol a ddaeth i law ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2022 i 30 Medi 2022 pdf icon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Archwilio Cymru - Digartrefedd - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili pdf icon PDF 265 KB

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol: -

 

12.

Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000. pdf icon PDF 206 KB

13.

Datganiadau Swyddogion o Roddion a Lletygarwch - mis Ebrill i fis Mehefin 2022 pdf icon PDF 233 KB

14.

Datganiadau Swyddogion o Roddion a Lletygarwch - mis Gorffennaf i fis Medi 2022 pdf icon PDF 231 KB

* Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00am ar ddydd Mawrth, 24 Ionawr 2023.