Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 14 Mehefin 2022. pdf icon PDF 525 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

4.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 227 KB

5.

Diweddariad ar Argymhellion yr Adroddiad Archwilio Mewnol pdf icon PDF 396 KB

6.

Gwasanaethau Archwilio Mewnol: Cynllun Gweithredu Strategaeth Gwrth-dwyll pdf icon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Hunanasesu Blynyddol Drafft 2021/22 pdf icon PDF 337 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol ar Gwynion Corfforaethol a ddaeth i law ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022 pdf icon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol: -

 

9.

Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000. pdf icon PDF 206 KB

10.

Datganiadau Swyddogion o Roddion a Lletygarwch - mis Ionawr i fis Mawrth 2022. pdf icon PDF 224 KB

11.

Ffurflenni Cofrestru Buddion Cyflogeion 2021/22 pdf icon PDF 276 KB

12.

Cofnodion y Panel Llywodraethu Corfforaethol - 19 Mai 2022. pdf icon PDF 109 KB

* Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00am ar ddydd Mawrth, 11 Hydref 2022.