Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Julie Lloyd 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd am y flwyddyn nesaf.

Dogfennau ychwanegol:

2.

I ethol Is-Gadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn i ddod.

Dogfennau ychwanegol:

3.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

5.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 16 Mawrth 2022. pdf icon PDF 516 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

6.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 207 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar lafar gan Swyddfa Archwilio Cymru. pdf icon PDF 236 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru – Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 331 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol 2021/22. pdf icon PDF 256 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Drafft o Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol 2021/22. pdf icon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cynllun Archwilio Blynyddol 2022/23 y Gwasanaethau Archwilio Mewnol. pdf icon PDF 296 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Gwasanaethau Archwilio Mewnol: Strategaeth Gwrth-dwyll. pdf icon PDF 238 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 217 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw’r cyfarfod ar agor i’r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai’r cyfarfod gael ei gau i’r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o’r eitem: -

Dogfennau ychwanegol:

14.

Strategaeth Seiberddiogelwch (Eitem Eithriedig).

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol: -

15.

Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000. pdf icon PDF 205 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Datganiadau Swyddogion o Roddion a Lletygarwch. pdf icon PDF 234 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Cofnodion y Panel Llywodraethu Corfforaethol. pdf icon PDF 131 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Cofnodion y Panel Llywodraethu Corfforaethol 16 Chwefror 2022. pdf icon PDF 15 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Cofnodion y Panel Llywodraethu Corfforaethol 21 Mawrth 2022. pdf icon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

* Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00am ar ddydd Mawrth, 14 Mehefin 2021.