Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf 2021. pdf icon PDF 380 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

4.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 199 KB

5.

Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Diweddariad Chwarterol: 30 Medi 2021. pdf icon PDF 194 KB

6.

Datganiad Ariannol 2020/21. pdf icon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Archwilio Cymru - Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol - Effaith COVID-19, Adferiad a Heriau yn y Dyfodol. pdf icon PDF 366 KB

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol: -

 

 

8.

Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000. pdf icon PDF 205 KB

9.

Datganiadau Swyddogion o Roddion a Lletygarwch – mis Ebrill i fis Mehefin 2021. pdf icon PDF 226 KB

10.

Cynllunio Adferiad - Llythyrau adborth y Prosiect Sicrwydd ac Asesu Risg. pdf icon PDF 276 KB

Dogfennau ychwanegol:

* Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00am ar ddydd Mawrth, 12 Hydref 2021.