Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd am y flwyddyn nesaf.

2.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

 

 

 

4.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 11 Gorffennaf 2023. pdf icon PDF 368 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 254 KB

6.

Diweddariad gan Archwilio Cymru. pdf icon PDF 226 KB

7.

Archwilio Cymru - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Cynllun Archwilio Manwl 2023. pdf icon PDF 544 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar y Siarter Archwilio Mewnol. pdf icon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad ac Adroddiad Cynnydd ar Argymhellion Archwilio Mewnol. pdf icon PDF 243 KB

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol: -

 

10.

Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000. pdf icon PDF 206 KB

11.

Datganiadau Swyddogion o Roddion a Lletygarwch - mis Ebrill i fis Mehefin 2023. pdf icon PDF 232 KB

* Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00am ar ddydd Mawrth, 12 Medi 2023.