Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

2.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

4.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 20 Ebrill 2021. pdf icon PDF 371 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 210 KB

6.

Diweddariad ar lafar gan Swyddfa Archwilio Cymru. pdf icon PDF 160 KB

7.

Diweddariad ar Weithredu’r System Olrhain Argymhellion. pdf icon PDF 507 KB

8.

Ymateb Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, ‘Gwella ein Perfformiad’. pdf icon PDF 269 KB

9.

Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol 2020/21. pdf icon PDF 250 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2020/21. pdf icon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol: -

11.

Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000. pdf icon PDF 123 KB

12.

Datganiadau Swyddogion o Roddion a Lletygarwch – mis Ionawr i fis Mawrth 2021. pdf icon PDF 228 KB

13.

Ffurflenni Cofrestr o Fuddiannau'r Cyflogeion 2020/21. pdf icon PDF 274 KB

14.

Cofnodion y Panel Llywodraethu Corfforaethol. pdf icon PDF 202 KB

15.

Adolygiad Blynyddol o Gwynion a ddaeth i law o dan Bolisi Cwynion Corfforaethol y Cyngor – 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021. pdf icon PDF 421 KB

Dogfennau ychwanegol:

* Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00am ar ddydd Mawrth, 20 Mehefin 2021.