Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ar 26 Ionawr 21. pdf icon PDF 375 KB

4.

Cyfarfod Arbennig o'r Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2021. pdf icon PDF 142 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 211 KB

6.

Diweddariad ar lafar gan Swyddfa Archwilio Cymru. pdf icon PDF 148 KB

7.

Cynllun Archwilio 2021 – Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 382 KB

8.

Gwasanaethau Archwilio Mewnol – Cynllun Archwilio Blynyddol 2021/22. pdf icon PDF 210 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad ar Weithredu’r System Olrhain Argymhellion. pdf icon PDF 506 KB

10.

Ymateb Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, ‘Gwella ein Perfformiad’. pdf icon PDF 268 KB

11.

Prawf lles y cyhoedd - Wedi Eithrio pdf icon PDF 219 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw’r cyfarfod ar agor i’r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai’r cyfarfod gael ei gau i’r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o’r eitem.

12.

Seibergadernid yn y Sector Cyhoeddus.

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol: -

13.

Ardystio Grantiau a Ffurflenni 2019-20 – Cyngor Bwrdeistref Sirol. pdf icon PDF 663 KB

14.

Datganiadau Swyddogion am Anrhegion a Lletygarwch. pdf icon PDF 235 KB

15.

Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000. pdf icon PDF 123 KB

* Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00am ar ddydd Mawrth, 20 Ebril 2021.