Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Jones 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 13eg Mehefin 2023. pdf icon PDF 227 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

1 Diweddariad ar y Cynllun Gweithredu Datgarboneiddio ar Dull Arfaethedig ar gyfer y Dyfodol; - 14eg Mehefin 2023;

2 Maes Parcio Tŷ'r Llys, Coed Duon – Amrywio Taliadau Parcio – 12fed Gorffennaf 2023:

3 Cyfnewidfa Caerffili Cyllido – 12fed Gorffennaf 2023:

4 Gwaith Mwynau ac Adfer Arfaethedig yn Nhomenni Bedwas – Ymestyn Cytundeb Cyfyngedig – 12fed Gorffennaf 2023.

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Andrea Jones, 01443 864221, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Mawrth, 18fed Gorffennaf 2023.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Mwstro Tîm Caerffili – Gorfodi a gwaith cysylltiedig o ran Ymgysylltu â'r Gymuned – Adolygiad o'r Gwasanaeth. pdf icon PDF 396 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar yr Adolygiad o'r Polisi Parcio i Breswylwyr gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen. pdf icon PDF 216 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Gorchymyn Rheoleiddio Traffig o ran Terfynau Cyflymder Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 332 KB

Dogfennau ychwanegol: