Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Jones 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 6ed Rhagfyr 2022. pdf icon PDF 219 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Asesiad Perfformiad Corfforaethol 2021/22 (Cydbwyllgor Craffu) – 30ain Tachwedd 2022;

2.    Adroddiad Hunanasesu Drafft Ar Gyfer 2021/22 (Cydbwyllgor Craffu) – 30ain Tachwedd 2022;

3.    Diweddariad Ar Ddatgarboneiddio Cerbydau’r Fflyd A Pholisïau Cysylltiedig – 30ain Tachwedd 2022;

4.    Gwelliant i Gylchfan Pont Bedwas ar yr A468/B4600. – 14eg Rhagfyr 2022;

5.    Polisi Perchentyaeth Cost Isel. – 18fed Ionawr 2023;

6.    Dyfodol Clwb Bowlio Dan Do Islwyn. – 25ain Ionawr 2023.

 

 

 

 

 

7.

Cyfundrefnau Torri Glaswellt. pdf icon PDF 358 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno o'r adroddiad Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Andrea jones, 01443 864221, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Llun, 6ed Chwefror 2023.