Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 6ed Hydref 2022. pdf icon PDF 229 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

1.    Fferm Solar Cwm Ifor – 5ed Hydref 2022;

2.    Diwygiadau i Awdurdodi Swyddogion o fewn Is-adran Diogelu'r Cyhoedd a Chymeradwyaeth i Drefniadau Gorfodaeth Cyfatebol rhwng Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – 5ed Hydref 2022;

3.    Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerffili Saffach - 5ed Hydref 2022.

 

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno o'r adroddiad Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Mercher, 24ain Hydref 2022.

 

 

7.

Cael Hysbysiad o Gynnig - Ailasesu penderfyniad y Cabinet ar 9 Chwefror 2022 - B4251 Ynys-ddu i Wyllie – Gwaith Gwella'r Briffordd. pdf icon PDF 318 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad Craffu canlynol:-

 

8.

Gweithredu Strategaeth Seilwaith Gwyrdd - Adroddiad Cynnydd. pdf icon PDF 346 KB

9.

Adolygu Goleuadau Stryd. pdf icon PDF 431 KB

10.

Adroddiad Bioamrywiaeth Caerffili 2022. pdf icon PDF 308 KB

Dogfennau ychwanegol: