Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 8fed Chwefror 2022. pdf icon PDF 236 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Adolygiad o Barthau Cerddwyr a Beicwyr Arbrofol y tu allan i ysgolion (strydoedd ysgol) – 9fed Chwefor 2022;

2.    B4251 Ynys-Ddu I Wyllie - Gwaith Gwella'r Briffordd - 9fed Chwefor 2022;

3.    Cynigion Y Gyllideb Ar Gyfer 2022/23 A'r Rhagolwg Ariannol Tymor Canolig

3.– 23ain Chwefor 2022;

4.    Datblygu Canolfan Ymwelwyr Aml-bwrpas ym Mharc Penallta – 9fed Mawrth 2022.

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno o'r adroddiad Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Llun, 21ain Mawrth 2022.

 

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad Craffu canlynol:-

 

 

7.

Statws Cyflwr Tomenni Glo a'r Drefn Archwilio. pdf icon PDF 250 KB