Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 7fed Rhagfyr 2021. pdf icon PDF 229 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.         Cyfundrefnau Torri Glaswellt – 8fed Rhagfyr 2021;

2.         Map Rhwydwaith Teithio Llesol – 12fed Ionawr 2022;

3.         Cynigion y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022/23 (Cyd-bwyllgor Craffu) – 19eg Ionawr 2022;

4.         Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy'n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021 – 26ain Ionawr 2022;

5.         Sefydliad y Glowyr Coed Duon Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon 2020/2021(Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon) – 26ain Ionawr 2022.

 

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno o'r adroddiad Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Llun, 7fed Chwefror 2022.

 

 

7.

Derbyn Hysbysiad o Gynnig – Polisi Hebryngwyr Croesfannau. pdf icon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

8.

Adolygiad o Barthau Arbrofol i Gerddwyr a Beicwyr y tu allan i ysgolion (strydoedd ysgol). pdf icon PDF 397 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Monitro Cyllideb yr Economi a'r Amgylchedd 2021/22 (Cyfnod 7). pdf icon PDF 263 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Asesiad Perfformiad Cyfadran Gwasanaethau Economi a'r Amgylchedd - Diweddariad Chwe Mis 2021/22. pdf icon PDF 354 KB

Dogfennau ychwanegol: