Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 26ain Hydref 2021. pdf icon PDF 247 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

  1. Strategaeth Tai Leol 2021-26 - 27ain Hydref 2021;
  2. Cynllun Prosiect Digartrefedd - 10fed Tachwedd 2021;
  3. Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus - Rheoli Cŵn ar Gaeau Chwaraeon - 10fed Tachwedd 2021;
  4. Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus - Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ac Yfed mewn Man Cyhoeddus - 10fed Tachwedd 2021.

 

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno o'r adroddiad Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Llun, 6ed Rhagfyr 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

7.

Map Rhwydwaith Teithio Llesol. pdf icon PDF 564 KB

8.

Economi a'r Amgylchedd 2021/22 Adroddiad Monitro Cyllideb (Cyfnod 5). pdf icon PDF 263 KB

Dogfennau ychwanegol: