Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 22ain Mehefin 2021. pdf icon PDF 220 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

  1. Bwrdd AdfywioCynigion Prosiect – 23ain Mehefin 2021;
  2. Fferm Solar Cwm Ifor – 23ain Mehefin 2021;
  3. Cynllun Atal ac Ymateb I Covid-19 Gwent – 23ain Mehefin 2021;
  4. Neuadd Gymunedol Arfaethedig yn Nhŷ Sign, Rhisga7fed Gorffennaf 2021;
  5. Taliadau Parcio Ceir – 1af Medi 2021.

 

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno o'r adroddiad Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Llun, 13eg Medi 2021.

 

 

 

7.

Derbyn Hysbysiad o Gynnig – Cynllun Cymhelliant Cewynnau Go Iawn. pdf icon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Derbyn Hysbysiad o Gynnig – Diddymu Taliadau Parcio Ceir ym Meysydd Parcio Canol Trefi. pdf icon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

9.

Asesiad Perfformiad y Gyfadran - Cymunedau - Adroddiad Diwedd Blwyddyn 2020/21. pdf icon PDF 246 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Strategaeth Chwaraeon a Hamdden Gweithredol – Diweddariad Cynnydd. pdf icon PDF 337 KB

Dogfennau ychwanegol: