Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 23ain Mawrth 2021.. pdf icon PDF 230 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Rhaglen Safleoedd Strategol Llywodraeth CymruCyfleoedd I Ness Tar, Caerffili (Wedi Eithrio) – 24ain Mawrth 2021;

2.    Fferm Wynt Pen March – Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth – 24ain Mawrth 2021;

3.    Taliadau Parcio Ceir – 24ain Mawrth 2021;

4.    Adolygiad o Drefniadau Rheoli Contractau yn y Gwasanaethau Gwastraff – 7fed Ebrill 2021;

5.    Diweddariad ar Waith Adolygu Fflyd a Phontio I Gerbydau Allyriadau Isel Iawn - 7fed Ebrill 2021;

6.    Ailagor Ffordd Goedwig Cwmcarn – 21ain Ebrill 2021;

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno o'r adroddiad Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Llun, 17eg Mai 2021.

 

 

7.

Derbyn Rhybudd o Gynnig - System Archebu bosibl ar gyfer Canolfannau Ailgylchu. pdf icon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

8.

Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Caerffili. pdf icon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol: