Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 14eg Medi 2021. pdf icon PDF 242 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus - Rheoli Cŵn ar Gaeau Chwaraeon –15fed Medi 2021;

2.    Parcio Ceir yn y Twyn, Caerffili a Chefn y Stryd Fawr, Coed Duon – 13eg Hydref October 2021.

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno o'r adroddiad Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Llun, 25ain Hydref 2021

 

7.

Hysbysiad o Gynnig - Penderfyniad Cynllunio am Nine Mile Point. pdf icon PDF 210 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

8.

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus - Rheoli Cŵn ar Gaeau Chwaraeon. pdf icon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cyfundrefnau Torri Glaswellt. pdf icon PDF 244 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus - Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ac Yfed Alcohol mewn Mannau Cyhoeddus. pdf icon PDF 394 KB

Dogfennau ychwanegol: