Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 9fed Chwefror 2021. pdf icon PDF 230 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

 

1.    Fframwaith Lles a Llunio Lleoedd Caerffili (Cyd-bwyllgor Craffu) – 24ain Chwefror 2021.

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno o'r adroddiad Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Llun, 22ain Mawrth 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

7.

Aseiad Perfformiad Cyfadran Diweddariad Chwe Mis 2020. pdf icon PDF 248 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygiad o Drefniadau Rheoli Contractau yn y Gwasanaethau Gwastraff. pdf icon PDF 248 KB

Dogfennau ychwanegol: