Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 27ain Hydref 2020. pdf icon PDF 223 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1          Trosglwyddo Asedau Cymunedol - Polisi a Phroses Drafft - 28ain Hydref 2020;

2.         Trwyddedau "Caffis Stryd" - 28ain Hydref 2020;

3.         Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan - 11eg Tachwedd 2020;

4.         Strategaeth Isadeiledd Gwyrdd Caerffili - 25ain Tachwedd 2020;

5.         Siarter Teithio Iach Gwent - 25ain Tachwedd 2020;

6.         Gwaredu tir ym maes parcio Crescent Road, Caerffili - 25ain Tachwedd 2020;

7.         Grŵp Gorchwyl a Gorffen Meysydd Parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (Cyd-bwyllgor Craffu) - 13eg Ionawr 2021;

8.         Polisi Gwerthu Gorfodol - 13eg Ionawr 2021;

9.         Cynllun Brys ar gyfer Bysiau (BES) -Cynnig i Gofrestru ar gyfer BES 2 - 27ain Ionawr 2021.

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar dydd Llun, 8fed Chwefror 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

7.

Adolygiad Dilynol Swyddfa Archwilio Cymru o Ddatblygiad Strategaeth Chwaraeon a Hamdden. pdf icon PDF 319 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Monitro Cyllideb 2020/2021. pdf icon PDF 306 KB

Dogfennau ychwanegol: