Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 1af Hydref 2020. pdf icon PDF 251 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

6.

Lleihau, Cynhyrchu, Gwrthbwyso, Prynu (Strategaeth Datgarboneiddio a Chynllun Gweithredu ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili). pdf icon PDF 347 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Gorfodi Parcio Sifil - 2019/20 Adroddiad Diweddaru 12 mis. pdf icon PDF 695 KB