Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 11eg Chwefror 2020. pdf icon PDF 379 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 338 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Gwerthu Tir ger Ty Dyffryn, Ystrad Mynach - 12fed Chwefror 2020;

2.    Cydweithrediad yr Uned Trafnidiaeth Integredig - 11eg Mawrth 2020;

3.    Awdurdodi Swyddogion Diogelwch y Cyhoedd - Isafbris Uned o Alcohol - 11eg Mawrth 2020;

4.    Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus - Rheoli Cwn ar Feysydd Chwaraeon – 22ain Gorffennaf 2020;

5.    Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent (Eitem Frys - Nid Yn Destun Galw I Mewn) – 30ain Gorffennaf 2020.

 

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Mercher, 30ain Medi 2020.

 

7.

Cael Hysbysiad o Gynnig - Adolygu'r Penderfyniad i Ddiffodd Goleuadau Stryd. pdf icon PDF 218 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

8.

Strategaeth Isadeiledd Gwyrdd Caerffili. pdf icon PDF 4 MB

9.

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus - Rheoli Cŵn ar Gaeau Chwaraeon. pdf icon PDF 6 MB