Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 17eg Medi 2019. pdf icon PDF 257 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 454 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Awdurdodi'r Swyddogion o fewn Diogelwch y Cyhoedd - Ymadael â'r UE – 2il Hydref 2019;

2.    Dull o gyflawni'r Fenter Nofio am Ddim ar gyfer Oedolion Hŷn a Ariennir gan Lywodraeth Cymru - 16eg Hydref 2019;

3.    Prosiect Ansawdd Aer Hafod-yr-ynys - Caffael Eiddo a Chyllid Iawndal - 16eg Hydref 2019;

4.    Tir yn Ystâd Ddiwydiannol Pont-y-meistr - 16eg Hydref 2019.

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 28ain Hydref 2019.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

7.

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus - Rheoli Cŵn ar Gaeau Chwaraeon. pdf icon PDF 487 KB

8.

Gorfodi Parcio Sifil - Adroddiad Diweddaru. pdf icon PDF 756 KB