Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 25ain Mehefin 2019. pdf icon PDF 242 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 638 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.            Astudiaeth Ddichonoldeb Ansawdd Aer Hafod-yr-ynys - 26ain Mehefin 2019;

2.            Datblygu Seilwaith - Symiau Gohiriedig - 10fed Gorffennaf 2019.

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 16eg Medi 2019.

 

7.

Derbyn Hysbysiad o Gynnig - Gwahardd Anifeiliaid fel Gwobrau ar Dir Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 168 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

8.

Tir ar werth yn Ystâd Ddiwydiannol Pont-y-meistr. pdf icon PDF 5 MB

9.

Adroddiad Perfformiad Diwedd Blwyddyn ar gyfer Diogelwch y Cyhoedd, Gwasanaethau Cymunedol a Hamdden ac Is-adrannau Isadeiledd. pdf icon PDF 5 MB