Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 14eg Mai 2019. pdf icon PDF 264 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 182 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.         Strategaeth Rheoli Asedau Corfforaethol - Eiddo a Thir - 15fed Mai 2019;

2.         Adroddiad Adolygiad Eiddo 2019 - 15fed Mai 2019;

3.         Strategaeth Toiledau Lleol - 15fed Mai 2019;

4.         Egwyddorion Trosglwyddo Asedau Cymunedol (Meysydd Chwarae) - 29ain Mai 2019;

5.         Bwrdd Adfywio - Cynigion Prosiect - 29ain Mai 2019.

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 24ain Mehefin 2019.

 

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

7.

Datblygu Seilwaith - Symiau Gohiriedig. pdf icon PDF 537 KB

8.

Astudiaeth Dichonoldeb Ansawdd Aer Hafodyrynys - Cynllun Terfynol. pdf icon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol Gorfodi Diogelu'r Cyhoedd, Gweithgaredd Gwerthu Dan Oed a Chyngor i Ddefnyddwyr 2018/19. pdf icon PDF 165 KB

10.

Amcan Lles 5 - Diweddariad Cynnydd Diwedd Blwyddyn 2018/19. pdf icon PDF 681 KB