Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

4.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 228 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.         Canolfan Adnoddau Cymunedol Arfaethedig yn Nhy-Sign, Rhisga -  27ain Mawrth 2019;

2.         Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 - Cynnydd arfaethedig o ran ffi ailsgorio - 27ain Mawrth 2019;

3.         Astudiaeth Dichonoldeb Ansawdd Aer Hafodyrynys - Cynllun Terfynol - 27ain Mawrth 2019;

4.         Adroddiad Cynnydd - Ailddatblygu Preswyl Safle'r Hen Ganolfan Ddinesig, Pontllanfraith - 10fed Ebrill 2019;

5.         Gwelliannau i'r Ystafell Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Trecelyn - 10fed Ebrill 2019;

6.         Canolfan Hamdden Pontllanfraith - 10fed Ebrill 2019.

 

 

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 13eg Mai 2019.

6.

Cael Hysbysiad o Gynnig - Newid Hinsawdd. pdf icon PDF 253 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Adroddiad Blynyddol Statws ac Opsiynau Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd - Asedau Priffyrdd. pdf icon PDF 685 KB

8.

Strategaeth Toiledau Lleol. pdf icon PDF 4 MB

9.

Egwyddorion Trosglwyddo Asedau Cymunedol (Meysydd Chwarae). pdf icon PDF 5 MB

10.

Gwaith Datblygu Polisi.