Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 27ain Chwefror 2023. pdf icon PDF 229 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

  1. Grant Cartrefi Gwag Cenedlaethol – 22ain Chwefror 2023;
  2. Cynigion Cyllideb 2023/24 (Cydbwyllgor Craffu) – 22ain Chwefror 2023;
  3. Strategaeth Tai Gwag y Sector Preifat 2023 – 2028 – 8fed Mawrth 2023;
  4. Cynllun BusnesCyfrif Refeniw Tai 2023/24 – 8fed Mawrth 2023:
  5. Dyfodol Grŵp Gorchwyl Cartrefi Caerffili – 8fed Mawrth 2023;

6.    Tref Caerffili 2035 - Datblygiad Marchnad Park Lane (EITEM EITHRIEDIG) – 8fed Mawrth 2023;

  1. Parhau i Atal Grantiau Atgyweirio Cartrefi sydd ddim yn Flaenoriaeth – 19eg Ebrill 2023;
  2. Tref Caerffili 2035 - Cynllun Ailddatblygu Pentrebane Street – 28ain Mehefin 2023;
  3. Bwrdd Prosiect Adfywio - Dyraniad Ardoll Seilwaith Cymunedol Cyngor Heb Fod Yn Gyngor Cymuned: Ward Pontllan-Fraith – 28ain Mehefin 2023.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Emma Sullivan, 01443 864420, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 17eg Gorffennaf  2023.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Fframwaith Adfer Economaidd, COVID-19 - Adroddiad Monitro. pdf icon PDF 352 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Strategaeth Datblygu a Llywodraethu Ddrafft – ‘Adeiladu gyda’n Gilydd’. pdf icon PDF 832 KB