Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 15fed Mawrth 2022. pdf icon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Bwrdd AdfywioCynigion Prosiect – 9fed Mawrth 2022;

2.    Y Bwrdd Prosiect Adfywio - Cronfa Caffael Tir 9 9fed Mawrth 2022;

3.    Cyfrif Refeniw Tai – Cynllun Busnes 2022/2023 – 23ain Mawrth 2022;

4.    Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai – 23ain Mawrth 2022.

 

Dogfennau ychwanegol:

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 20fed Mehefin 2022.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Asesiad o Lety i Sipsiwn a Theithwyr 2022-27. pdf icon PDF 251 KB

Dogfennau ychwanegol: