Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol: -

 

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 1af Chwefror 2022. pdf icon PDF 232 KB

4.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 10fed Chwefror 2022. pdf icon PDF 154 KB

5.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

6.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Sefydliad y Glowyr Coed Duon Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon 2020/2021 –  26ain Ionawr 2022;

2.    Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023 – 9fed Chwefror 2022;

3.    Cynnig Datblygiad Preswyl - Hen Ysgol Gyfun Oakdale – 23ain Chwefror 2022;

4.    Ailddatblygu Arfaethedig Hen Gartref Gofal Darran, Rhisga – 23ain Chwefror 2022;

5.    Cynnig Cynllun Prydles Llywodraeth Cymru – 23ain Chwefror 2022;

6.    Cynigion Y Gyllideb Ar Gyfer 2022/23 A'r Rhagolwg Ariannol Tymor Canolig – 23ain Chwefror 2022.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 14eg Mawrth 2022.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol: -

 

8.

Monitro Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai - Cyfnod 9. pdf icon PDF 367 KB

9.

Cyfrif Refeniw Tai – Cynllun Busnes 2022/2023. pdf icon PDF 357 KB

Dogfennau ychwanegol: