Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 19eg Hydref 2021. pdf icon PDF 228 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Canlyniad Ymgynghoriad Cyhoeddus Neuadd Gymunedol Arfaethedig yn Nhŷ Sign, Rhisga13eg Hydref  2021;

2.    Bwrdd AdfywioCynigion Prosiect13eg Hydref  2021;

3.    Strategaeth Tai Leol 2021-26 – 27ain Hydref 2021;

4.    Eitem Eithriedig - Prynu Tir yn Groveside Road, Oakdale, Coed Duon ar gyfer Darpariaeth Rhandiroedd Amgen – 27ain Hydref 2021;

5.    Cynllun Prosiect Digartrefedd10fed Tachwedd 2021;

6.    Grwpiau Rheoli Canol Trefi10fed Tachwedd 2021;

7.    Waliau cefn George Street, Cwmcarn10fed Tachwedd 2021.

 

 

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 29ain Tachwedd 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Prif Gynllun Dafft - Coridor Trecelyn i Risga. pdf icon PDF 300 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Economi a'r Amgylchedd 2021/22 Adroddiad Monitro Cyllideb (Cyfnod 5). pdf icon PDF 248 KB

Dogfennau ychwanegol: