Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol: -

 

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 29ain Tachwedd 2022. pdf icon PDF 362 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Asesiad Perfformiad Corfforaethol 2021/22 (Cydbwyllgor Craffu) – 30ain Tachwedd 2022;

2.    Adroddiad Hunanasesu Drafft Ar Gyfer 2021/22 (Cydbwyllgor Craffu) – 30ain Tachwedd 2022;

3.    Polisi Perchentyaeth Cost Isel – 14eg Rhagfyr 2022;

4.    Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2023/2024 – 14eg Rhagfyr 2022;

5.    Cynigion y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2023/24 (Cydbwyllgor Craffu) – 18fed Ionawr 2023.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 30ain Ionawr 2023.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol: -

 

7.

Strategaeth Tai Gwag y Sector Preifat 2023 – 2028. pdf icon PDF 280 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Tref Caerffili 2035 – Trosolwg o'r Prosiect ac Adroddiad Cynnydd. pdf icon PDF 699 KB